Rôl y buddsoddwr arweiniol - Jon Gill

 

 

Defnyddir y term "buddsoddwr arweiniol" yn aml pan fydd syndicâd o angylion busnes yn cydgysylltu buddsoddiad posibl (neu weithgarwch buddsoddi yn fwy cyffredinol). Ond beth mae'n ei olygu'n ymarferol i'r "buddsoddwr arweiniol", i'w gyd-fuddsoddwyr ac i'r cwmni y buddsoddir ynddo?

 

Nid oes unrhyw gysyniad cyfreithiol penodol o "fuddsoddwr arweiniol" - nodwedd o'r ymddygiad a/neu'r strwythur cyfreithiol y cytunir arno rhwng y buddsoddwyr a'r cwmni ydyw. O ganlyniad, nid yw'n dilyn o reidrwydd mai'r Buddsoddwr arweiniol fydd yn gwneud y buddsoddiad ariannol mwyaf sylweddol (er bod hyn yn aml yn wir). Yn

hytrach, mae'r Buddsoddwr arweiniol yn fodlon ysgwyddo rôl fwy ymarferol, gweithredol

 sy'n gofyn am lawer oamser yn ystod rhai o'r camau canlynol neu bob un o'r camau hyn:

 

Cyn cwblhau'r buddsoddiad:

  1. Nodi buddsoddiad a chyd-drafod y tymor;
  2. Diwydrwydd dyladwy; a                                                                        
  3. Cyd-drafod y cytundeb buddsoddi ac erthyglau cymdeithasu.

 

Yn ystod y cyfnod buddsoddi:

  1. Rhoi cymeradwyaeth ar ran y grŵp o fuddsoddwyr;
  2. Rhoi gwybodaeth i'r grŵp o fuddsoddwyr ac adrodd iddo; a
  3. Cyflawni rôl y "Cyfarwyddwr Buddsoddwr" neu arsylwr mewn perthynas â  bwrdd y cwmni y buddsoddir ynddo

Adeg gwerthu a gadael:

  1. Negodi telerau allweddol gyda'r prynwr; a
  2. Goruchwylio'r broses gyfreithiol ar ran y grŵp o fuddsoddwyr.

Oni bai bod y Buddsoddwr arweiniol yn dod yn "Gyfarwyddwr buddsoddi" hefyd, mae'r rôl yn un ddi-dâl ac yn aml caiff y Buddsoddwr arweiniol ei benodi o fewn y grŵp o fuddsoddwyr o ganlyniad i'w arbenigedd yn y sector,  ei gysylltiadau neu gyfraniadau gwerthfawr eraill yr ystyrir mai ef sydd yn y sefyllfa orau i'w gwneud. Fel cyd-fuddsoddwr, mae buddiannau'r Buddsoddwr arweiniol yn cyd-fynd â rhai'r buddsoddwyr y mae'n eu cynrychioli, ond mae'n ddoeth cynnwys cymal "Difeiad rhwng buddsoddwyr" yn y cytundeb cyfranddalwyr i'w gwneud yn glir nad oes dyletswydd gofal gyfreithiol (ceir enghraifft o sut i ddrafftio hyn yng nghytundeb buddsoddi newydd BVCA).

 

Cysylltwch â Jon.Gill@TLTsolicitors.com os oes gennych unrhyw gwestiynau am y pwnc hwn neu fuddsoddiadau angel yn fwy cyffredinol.

029 2033 8144 | info@xenos.co.uk | www.xenos.co.uk