Cwestiynau cyffredin

 

Cyffredinol

Beth yw xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru?

Mae xénos yn cyflwyno angylion busnes i fusnesau sy'n chwilio am fuddsoddiad twf.

 

Beth yw angylion busnes?

Buddsoddwyr cyfoethog a chanddynt brofiad o ddatblygu busnesau llwyddiannus yw angylion busnes.

 

Gyda phwy rydych yn gweithio?

Rydym yn gweithio gydag angylion busnes, busnesau yng Nghymru a chynghorwyr a chyfeirwyr proffesiynol, gan gynnwys banciau, cyfrifwyr ac arbenigwyr cyfreithiol. Rydym hefyd yn gweithio gydag awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru.

 

A yw xénos yn cymryd rhan mewn trafodaethau buddsoddi?

Rydym yn frocer ar gyfer buddsoddiadau, sy'n golygu nad ydym yn gweithredu ar ran y buddsoddwr na'r busnes sy'n chwilio am fuddsoddiad.

 

A oes gan xénos drefniadau diwydrwydd dyladwy?

Rhaid i fuddsoddwyr a busnesau sy'n chwilio am fuddsoddiad wneud eu trefniadau diwydrwydd dyladwy eu hunain.

 

Mae angen cyngor busnes arnaf, a all xénos helpu?

Nid ydym yn cynnig cyngor busnes ariannol, cyfreithiol na chyngor busnes arall ond rydym yn rheoli cronfa ddata o gynghorwyr proffesiynol.

 

Gall ein rheolwyr rhanbarthol gynnig arweiniad ar wneud busnes yn fwy deniadol i fuddsoddwyr.

 


 

I angylion busnes

 

Beth all xénos ei gynnig i angylion busnes?

Mae angylion busnes xénos yn buddsoddi mewn busnesau yng Nghymru yn gyfnewid am gyfran o'r ecwiti. Yn ogystal â gwobrau ariannol, gall angylion busnes ddewis  chwarae rhan weithredol yn eu buddsoddiad.

 

Sut mae ymuno â'r rhwydwaith?

Rhaid i chi gofrestru ar ein gwefan a llofnodi ein telerau ac amodau. Byddwch hefyd yn llofnodi datganiad yn cadarnhau eich statws fel Unigolyn Gwerth Net Uchel neu Fuddsoddwr Soffistigedig Hunanardystiedig.

 

Sut rydych chi'n paru buddsoddwyr a chyfleoedd buddsoddi?

Mae ein rheolwyr rhanbarthol yn defnyddio eu harbenigedd busnes i sicrhau bod cyfleoedd yn cael eu cyflwyno i'n haelodau a fyddai'n debygol o fuddsoddi.

 

Caiff cyfleoedd buddsoddi eu dosbarthu dros yr e-bost neu drwy'r post a gellir eu darllen yn llawn ar ein gwefan. Mae fforymau xénos yn rhoi'r cyfle i fusnesau wneud cyflwyniadau i ddarpar fuddsoddwyr.

 

Ydych chi'n cynnig cyfleoedd buddsoddi syndicâd?

Rydym yn annog syndicadau rhwng ein haelodau. Mae angylion busnes hefyd yn aml yn cyd-fuddsoddi gyda'n rhiant-gwmni, Cyllid Cymru.

 

Beth yw EIS a sut mae cofrestru?

Cynllun Buddsoddiad Menter yw'r EIS. Mae'r EIS yn cynnig gostyngiadau mewn treth incwm a  threth enillion cyfalaf i fuddsoddwyr. I gael rhagor o wybodaeth am EIS cysylltwch â ni.

 

Beth ddylwn i ei wneud nawr?

Cysylltwch â'ch rheolwr xénos lleol i gael gwybod mwy am ymuno â'n rhwydwaith.

 


 

I fusnesau sy'n chwilio am fuddsoddiad

 

Beth y gall xénos ei gynnig i fusnesau sy'n chwilio am fuddsoddiad?

Gallwn helpu busnesau i ddod o hyd i'r buddsoddiad ariannol sydd ei angen ar gyfer twf. Yn ogystal â buddsoddiad, gall angylion busnes xénos ychwanegu gwerth at eu buddsoddiadau drwy ddarparu sgiliau a chysylltiadau sy'n deillio o flynyddoedd o brofiad.

 

Gall rheolwyr rhanbarthol xénos hefyd gynnig cyngor wrth wneud cynlluniau busnes yn fwy deniadol i fuddsoddwyr.

 

Sut mae ymuno â'r rhwydwaith?

Bydd angen i chi gyflwyno eich cynllun busnes a chofnodion ariannol. Rhaid i'ch busnes hefyd fod wedi'i leoli yng Nghymru neu rhaid eich bod yn bwriadu adleoli i Gymru.

 

A oes cost yn gysylltiedig ag ymuno â'r rhwydwaith?

Byddwch yn talu ffi ymuno, sy'n gysylltiedig â'r math o wasanaeth sydd ei angen arnoch. Mae xénos yn cadw'r hawl i amrywio ei ffioedd.

 

Beth mae angylion busnes yn buddsoddi ynddo?

Mae angylion busnes yn buddsoddi mewn ystod eang o sectorau a chamau datblygu gan gynnwys, busnesau newydd, busnesau sy'n ehangu, trefniadau caffael, a sefyllfaoedd tro ar fyd. Maent yn buddsoddi mewn cwmnïau sy'n datblygu nad ydynt ar y farchnad stoc lle mae'r risgiau a'r enillion posibl yn uchel.

 

Pa mor gyflym mae buddsoddwyr yn disgwyl elw ar eu buddsoddiad?

Mae hyn yn rhan o'r broses drafod. Dylai eich cynllun busnes roi gwybod i fuddsoddwyr am yr elw posibl a sut a phryd y gall buddsoddwr adael eu buddsoddiad.

 

A allaf ymuno er bod gennyf broblemau ariannol?

Nid yw problemau ariannol blaenorol yn eich atal rhag ymuno â rhwydwaith xénos, ond rydym yn argymell yn gryf eich bod yn onest gyda darpar fuddsoddwyr. Mae buddsoddwyr yn ystyried eich gorffennol a'ch amgylchiadau presennol, ond mae ganddynt yr un faint o  ddiddordeb ym mhotensial twf eich busnes.

 

A fydd disgwyl i mi fuddsoddi yn fy musnes fy hun?

Rydym wedi gweld bod buddsoddwyr yn tueddu i ffafrio rheolwyr busnes sy'n dangos eu hymrwymiad drwy rannu'r risg. Ond rydym yn argymell yn gryf eich bod yn onest gyda darpar fuddsoddwyr, felly rhowch wybod iddynt os bydd eich amgylchiadau yn eich rhwystro rhag buddsoddi.

 

A oes sicrwydd y bydd busnesau'n cael buddsoddiad drwy xénos?

Ni allwn warantu y byddwch yn dod o hyd i fuddsoddwr. Ein cyfradd llwyddiant yw tua un o bob pedwar.

 

Sut mae xénos yn sicrhau cyfrinachedd ac yn diogelu eiddo deallusol?

Bydd busnesau sy'n chwilio am fuddsoddiad yn paratoi crynodeb gweithredol dienw. Caiff hwn ei gylchredeg ymhlith buddsoddwyr ac mae'n sicrhau rhywfaint o gyfrinachedd cychwynnol. Gall busnesau gymryd camau ychwanegol i ddiogelu eu heiddo deallusol, gan gynnwys ceisiadau am batent a'i gwneud yn ofynnol i fuddsoddwyr lofnodi cytundeb peidio â datgelu (NDA).

 

Sut mae mynd ati i brisio fy musnes?

Mae'n well cael cyngor proffesiynol annibynnol wrth brisio eich busnes. Gall prisio ystyried nifer o ffactorau.

 

Beth ddylwn i ei wneud nawr?

Bydd angen i ni weld eich cynllun busnes cyn y gallwch gofrestru, felly mae'n well cysylltu â'ch rheolwr xénos lleol yn gyntaf i gael gwybod a ydych yn barod am fuddsoddiad.

 

029 2033 8144 | info@xenos.co.uk | www.xenos.co.uk